در سیستم ساتراپ، برای اندازه گیری و تنظیم رطوبت محیط گلخانه از معیار VPD (کمبود فشار بخار) به جای RH (رطوبت نسبی) استفاده می شود؟ مزیت استفاده از این معیار در مقایسه با رطوبت نسبی چیست و چگونه باید از این معیار استفاده کرد؟

در سیستم هوشمند گلخانه ساتراپ برای اندازه گیری و تنظیم رطوبت محیط گلخانه از طوبت نسبی از شاخص VPD  استفاده میشود

اگرچه رطوبت نسبی (RH) معمول ترین شاخصی است که گلخانه داران برای بیان میزان اشباع هوا توسط آب استفاده می کنند، اما شاخص بهتر، (VPD) است. زیرا:

RH:

اختلاف میزان رطوبت موجود در هوا در مقابل میزان رطوبتی که هوا می تواند “در آن دما” در خود حفظ کند.

VPD:

اختلاف میزان رطوبت موجود در هوا در مقابل میزان رطوبتی که هوا می تواند در خود حفظ کند.

✅از آنجایی که با تغییر دما، ظرفیت هوا در حفظ رطوبت نیز تغییر می کند، رطوبت و دما به هم وابسته هستند و باید ارتباط بین آنها در نظر گرفته شود. شاخص RH به تغییرات دمایی توجهی ندارد و شاخص VPD بهتر این اختلاف از حداکثر رطوبت را نشان می دهد، بنابراین VPD شاخصی دقیق تر می باشد.

✅در سیستم هوشمند گلخانه ساتراپ نیز برای اندازه گیری و تنظیم رطوبت  مورد نیاز محصولات از شاخص VPD استفاده می شود.

هر محصولی دارای یک VPD مخصوص به خود است و در آن مقدار VPD بهترین رشد و بازدهی را دارد.

مقدار مطلوب این شاخص بین حدودا ۷ تا ۱۰٫۵ برای محصولات متفاوت می باشد. جدول زیر مقادیر VPD را به ازای میزان رطوبت موجود و دماهای مختلف نشان می دهد. در صورتی که VPD در خانه های سبزرنگ باشد، میزان رطوبت مطلوب است و در صورتی که در خانه های آبی رنگ و زیر ناحیه سبزرنگ باشد باید رطوبت هوا را افزایش داد و زمانی که VPD بالای ناحیه سبزرنگ، یعنی ناحیه قرمز باشد، باید هوا رطوبت زدایی شود.

جدول مقادیر VPD

جدول مقادیر VPD