دقت و عمر مفید سنسورهای شما چقدر است و چطور می توان به آن ها اعتماد کرد؟

هر دو سنسور دما و رطوبت گلخانه در سیستم هوشمند گلخانه ساتراپ دارای دقت نیم درجه هستند.

یک سنسور دما دارای عمر مفید ۶ سال است و پس از این مدت دقت آن کم می شود.

اگر از سنسور رطوبت به خوبی نگه داری شود و در معرض محلول پاشی مستقیم قرار نگیرد تا یک سال به خوبی کار می کند و پس از یک سال دقت اولیه خود را از دست می دهد.

سنسور رطوبت گلخانه

سنسور دما و رطوبت گلخانه

سنسور دما و رطوبت گلخانه

سنسور دما گلخانه

سنسور دما و رطوبت گلخانه

سنسور دما و رطوبت گلخانه